การใชงานโปรแกรม  Microsoft Word 2007
  • สวนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม
  • การสรางเอกสารใหม่ (New Document) 
  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ  (Page Setup)
  • การจดรูปแบบตัวอั กษร (Format Font)
  • การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ (Symbol and Special Character)
  • การกำหนดย่อหน้า (Alignment)  
  • การกำหนดเยื้องและระหว่างบรรทัด(Paragraph, Spacing) 
  • การใส่หัวข้อ (Bullet and Numbering)
Activity